Regulamin

 

Polityka Prywatności:

(Polityka prywatności box-center.pl )

Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych(dot. realizacji zamówień w ramach wykonywanej działalności):

(Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych)

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie box-center.pl

 

§1 Postanowienia Ogólne

1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach Serwisu box-center.pl prowadzonego przez firmę F.T.H.U. PAWTRADE.
2  Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
2.1  Użytkownik- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała poprawnej rejestracji w Serwisie box-center.pl
2.2  Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zamówienie u Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, na wykonanie usługi spedycji w rozumieniu kodeksu cywilnego;
2.3  Usługodawca –  F.T.H.U. Pawtrade Paweł Firlit, ul. Kopernika 44a, 37-100 Łańcut, NIP: 815-174-50-50, REGON: 180848070 występujący w roli spedytora w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2.4  Przesyłka – paczki, koperty oraz palety nadane w ramach jednego Zamówienia.
2.5  Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, przyjmująca przesyłkę doręczoną przez Kuriera w ramach realizowanej Usługi kurierskiej.
2.6  Kurier – Zewnętrzna firma świadcząca Usługi kurierskie: w szczególności Kurier FEDEX EXPRESS, IN POST, GLS lub inna firma kurierska współpracująca z Usłogodawcą oraz Osoba dokonująca Usługi kurierskiej w imieniu tej firmy działająca na podstawie zawartej z nią umowy.
2.7  Protokół odbioru, list przeowozowy – dokument stanowiący dowód przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Usługi Kurierskiej.
2.8  Etykieta – dokument dołączany do każdej Przesyłki.
2.9  Usługa kurierska – usługa wykonywana przez Kuriera polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Przesyłek, a także wykonywaniu usług dodatkowych świadczonych zgodnie z regulaminem danej firmy kurierskiej.
2.10  Serwis brokerski, Serwis box-center.pl  – Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym  www.box-center.pl wraz z jego funkcjonalnością.
2.11  Konto – udostępnione Użytkownikowi lub Usługobiorcy  przez Serwis box-center.pl po dokonaniu rejestracji miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza swoje Dane osobowe i w ramach którego administruje Danymi. W ramach konta Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, uzyskuje możliwość zlecenia zamówienia wszystkich Usług dostępnych w ramach Serwisu;
2.12  Panel Klienta- funkcjonalność na stronie www.box-center.pl, w ramach której klient po zalogowaniu może zarządzać swoimi Danymi Osobowymi oraz zamawiać Usługi kurierskie  dostępne w Serwisie.
2.13  Dane Osobowe- zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem www.box-center.pl informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez  box-center.pl w celu prawidłowego świadczenia Usług oraz innych celach operacyjnych i marketingowych;
2.14  Cennik – aktualna oferta cenowa umieszczona na stronie internetowej Serwisu box-center.pl,
2.15  Cennik detaliczny firmy Kurierskiej – cennik stosowany przez danego Kuriera przy wykonywaniu usług kurierskich.
2.16  Dni robocze - nie obejmują sobót, niedziel, a także dni ustawowo wolnych od pracy chyba, że ustalono inaczej.
2.17  Przedpłaty, Prepaid – usługa oferowana Usługobiorcy, polegająca na możliwości dokonania przedpłaty i zgromadzenia środków na Koncie PrePaid w celu ich późniejszego wykorzystania w Serwisie.
2.18  Konto PrePaid - przypisane danemu Usługobiorcy konto, zawierające środki płatnicze do wykorzystania w Serwisie.
2.19  Bramka płatnicza - bezpieczna platforma płatności internetowych obsługiwana przez operatora PayPro SA.
2.20  Zamówienie – zlecenie przewozu przesyłki przez firmę kurierską złożone za pośrednictwem serwisu box-center.pl
3   Do usług kurierskich świadczonych w zamawianych za pośrednictwem serwisu           box-center.pl mają zastosowanie regulaminy firm kurierskich.
3.1 Usługobiorcą korzystający z usług serwisu box-center.pl akceptuję zarówno regulamin serwisu jak i regulamin firm kurierskich.


§2 Przedmiot świadczonych usług

1. Usługodawca przy pomocy Serwisu box-center.pl świadczy za wynagrodzeniem usługi związane z pośrednictwem w przewozie Przesyłek, stanowiące usługi spedycji w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Serwis box-center.pl umożliwia zlecanie przez Użytkowników drogą elektroniczną usług pośrednictwa w transporcie krajowym i zagranicznym przesyłek towarowych;
3. Z serwisu mogą korzystać użytkownicy niezarejestrowani, którzy również wyrażają akceptację regulaminu. Użytkownik dokonujący rejestracji zakłada konto co jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługobiorcą. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
3. Dokonanie rejestracji w Serwisie box-center.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu (wraz z załącznikami).
5. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6.  Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
7. Umowa zostaje zawarta z chwilą zakończenia przez Użytkownika procesu rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, lub z momentem uzupełnienia formularza nadania przesyłki przez klienta niezarejestrowanego oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta zostaje na czas nieokreślony.
9. W ramach świadczonych usług, Usługodawca działając we własnym imieniu zleca Kurierowi wykonanie Usługi kurierskiej Przesyłki wskazanej przez Usługobiorcę. Wybór kuriera wykonującego usługę kurierską dokonywany jest przez Usługobiorcę spośród oferowanych przez Usługodawcę przewoźników. W przypadku braku możliwości zrealizowania usługi przez wybranego przez Usługobiorcę kuriera, Usługodawca ma prawo wybrać innego kuriera do przewozu przesyłki.
10. Usługodawca w miarę możliwości udostępnia również Usługobiorcy wszystkie dodatkowe mechanizmy aktualnie dostępne w Serwisie box-center.pl, takie jak: powiadomienia o zmianie statusu realizowanego zamówienia za pośrednictwem poczty email, śledzenie nadanych przesyłek, sprawdzanie poprawności kodów pocztowych.

§3 Zobowiązania Usługobiorcy

1. Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty Usługodawcy wynagrodzenia za zamówioną usługę zgodnie z Cennikiem.
2. Ponadto Usługobiorca zobowiązuje się, że:
2.1  Przesyłka zostanie wydana Kurierowi we wskazanym w Zamówieniu lokalu/miejscu. Dowodem takiego wydania jest List przewozowy, Protokół odbioru lub Etykieta, które muszą zostać zachowane w celu ewentualnych reklamacji,
2.2  Wydrukuje i przekaże Kurierowi podczas odbioru Przesyłki Etykietę i/lub List przewozowy i/lub Protokół odbioru,
2.3  Dopilnuje, aby Przesyłka została właściwie zapakowania i solidnie zabezpieczona, zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie firm kurierskich.
2.4  Przesyłka nie będzie zawierała przedmiotów zabronionych wskazanych w regulaminach Kurierów.
2.5  Powiadomi Odbiorcę o planowanej Przesyłce, a także o konieczności zapewnienia odpowiednich narzędzi, urządzeń lub osób niezbędnych do rozładunku Przesyłki, jeżeli taka konieczność zachodzi,
2.6  Poinformuje Odbiorcę, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki zobowiązany jest on do bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela Kuriera (protokół powinien zostać czytelnie podpisany przez przedstawiciela Kuriera doręczającego Przesyłkę oraz przez Odbiorcę).
3. Usługobiorcę korzystającego z usług świadczonych drogą elektroniczną obowiązuje zakaz dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym


§ 4  Dane osobowe i pliki „Cookies”


1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy: F.T.H.U. PAWTRADE PAWEŁ FIRLIT dobrowolnie w ramach Rejestracji, jest Usługodawca.
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.
3. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.
4. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
5. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
6. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
7. Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Serwisu i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.
9. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
10. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.
11. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;
b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
c) zbierania danych statystycznych.
12. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Serwisu box-center.pl.


§ 5  Zakres odpowiedzialności


1. F.T.H.U. PAWTRADE dołoży należytej staranności do zapewnienia poprawności działania serwisu, jak również do należytej ochrony danych zawartych w bazach serwisu box-center.pl;
2.  Box-center.pl odpowiada przed Użytkownikiem za zrealizowanie Usługi tzn. za przekazanie zlecenia odbioru, przemieszczania i doręczenia bądź przewozu przesyłki przez Kuriera w ramach jego działalności oraz na podstawie Regulaminu Kuriera, a także za prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego;
3.  W przypadku braku realizacji Usługi oraz reklamacji, box-center.pl odpowiada przed Zleceniodawcą lub osobą przez niego upoważnioną. Ewentualne zwroty kosztów będą zwracane na konto bankowe Zleceniodawcy lub przekazem pocztowym na wskazane przez niego dane.
4.  Usługodawca jest odpowiedzialny za Kurierów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze.
5.  Usługobiorca dokonując wyboru Kuriera, któremu ma zostać zlecona Usługa kurierska, w granicach dopuszczonych przez obowiązujące prawo przejmuje odpowiedzialność za wybór Kuriera i wyłącza w tym zakresie odpowiedzialność Usługodawcy za winę w wyborze, o ile Usługa kurierska zostanie wykonana przez wybranego przez Usługobiorcę Kuriera.
6.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ubytek w Przesyłce nie przekraczający granic ustalonych we właściwych przepisach, a w braku takich przepisów - granic zwyczajowo przyjętych.
7.  Usługodawca ponosi odpowiedzialność, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
8.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez Kuriera lub operatora płatności, a tym samym za opóźnienie w realizacji usługi.
9.  W związku z przyjęciem jako integralnej części niniejszego Regulaminu postanowień regulaminów innych Kurierów, z którymi współpracuje box-centerr.pl, wszystkie ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, w granicach obowiązującego prawa, obejmują również Usługodawcę i ograniczają jego odpowiedzialność.

§6 Składanie, anulowanie, modyfikacja i realizacja zamówień

1. Zamówienia przyjmowane są przez Serwis box-center.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Usługobiorcy Zamówienia realizowane są w terminach wskazanych przez danego Kuriera, zgodnie z jego regulaminem/ofertą.  Informację na temat odbioru przesyłki a także jej doręczenia dostępne są dla usługobiorcy podczas wybory kuriera.
2. Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane do realizacji w najbliższym następującym dniu.
3. Po zaksięgowaniu środków na koncie Usługodawca bezzwłocznie powiadamia Kuriera o konieczności odbioru Przesyłki od Usługobiorcy, z wyjątkiem nie przewidzianych awarii systemu.
4. W procesie realizacji zamówienia Usługobiorca otrzymuje komplet dokumentów w postaci elektronicznej z możliwością wydruku.
5. W zależności od wybranego Kuriera wygenerowany przez Serwis List przewozowy lub Etykieta musi zostać wydrukowana i dołączona do Przesyłki przekazywanej Kurierowi.
6. Dane wpisywane przez Usługobiorcę podczas składania zamówienia, zawierać muszą rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym informacje dotyczące wagi, wymiarów oraz zawartości Przesyłki.
7. Przesyłka musi być zapakowana i zabezpieczona w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie jej zawartości, jak i innych Przesyłek przewożonych przez Kuriera. Szczegóły zasad pakowania przedstawione są w trakcie składania zamówienia, a także znajdują się w regulaminach Kurierów.
8. Przed przyjęciem przez Kuriera Przesyłki może on zażądać jej otwarcia w celu sprawdzenia czy Przesyłka odpowiada informacjom zawartym w Liście przewozowym lub Etykiecie. W przypadku niezgodności Kurier ma prawo odmówić jej przyjęcia.
9. W procesie realizacji zamówienia (jeśli zostało to wybrane podczas składania zamówienia) Serwis wysyłał będzie powiadomienia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email lub/i wiadomości SMS do Usługobiorcy oraz/lub Odbiorcy o zmianach statusu Przesyłki u Kuriera (np. Przesyłkę odebrano od Nadawcy, Przesyłka w doręczeniu, itp.).
10. Usługobiorcy zarejestrowani w Serwisie mają możliwość anulowania Zamówień, co do których nie podjęto jeszcze próby wykonania Usługi Kurierskiej. W przypadku anulowania Zamówienia, w sytuacji o której mowa w zdaniu poprzedzającym, które zostało już wcześniej opłacone, kwota zapłaty zwracana jest na Konto PrePaid Usługobiorcy. Pozostaje ona do dalszego wykorzystania przez Usługobiorcę.
11. Modyfikacja danych zamówienia odbywa się poprzez anulowanie zamówienia zgodnie z punktem 10 bieżącego paragrafu, a następnie utworzenie nowego zamówienia na podstawie danych wprowadzonych przez Usługobiorcę.

§7 Załadunek i rozładunek przesyłek

1. W czasie odbioru lub dostarczania Przesyłki, Kurier działający na zlecenie Usługodawcy nie jest zobowiązany do dysponowania narzędziami ani innymi zasobami potrzebnymi do odebrania lub dostarczenia Przesyłki, poza pracownikiem dokonującym odbioru lub dostarczania Przesyłki.
2. Każda Przesyłka (lub jej część) wymagająca specjalnych urządzeń do załadunku lub rozładunku jest dopuszczalna do przewozu tylko pod warunkiem, że takie urządzenia są dostępne w punktach nadania i odbioru Przesyłki. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorcy za szkody spowodowane na skutek załadunku lub rozładunku takiej przesyłki bez specjalnych urządzeń.

§8 Odbiór i doręczanie przesyłek

1  Odbiory Przesyłek dokonywane są w dni robocze, w godzinach pracy pomiędzy 9:00 a 17:00 o ile nie ustalono inaczej.
2  Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji złożonego zamówienia generowane są oraz udostępniane Usługobiorcy w formie elektronicznej do wydruku w Panelu Klienta (w przypadku zarejestrowanego Usługobiorcy) jak również za pośrednictwem poczty email.
3  Podczas odbioru Przesyłek Usługobiorca zobowiązany jest do przekazania Kurierowi wydrukowanego Listu przewozowego lub Etykiety wygenerowanych przez Serwis box-center.pl.
4  W placówce Kuriera odebrane Przesyłki zostają weryfikowane z informacjami podanymi w zamówieniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczywistych parametrów Przesyłki z zadeklarowanymi w zamówieniu, w przypadku możliwości doręczenia takiej Przesyłki do Odbiorcy, Usługobiorca zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za dodatkową obsługę, zgodnie z Cennikiem detalicznym danego Kuriera. Za powyższą opłatę usługobiorca otrzyma fakturę VAT. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do automatycznego pokrycia tych kosztów z Konta PrePaid Usługobiorcy lub potrącenia ze zwrotu kwoty pobrań.
5  W przypadku gdy Kurierowi nie zostanie przekazana Przesyłka, np. z powodu nieobecności osoby za to odpowiedzialnej lub Przesyłka nie była przygotowana do nadania, Usługodawca - na wyraźną prośbę Usługobiorcy - może zlecić kolejną próbę odbioru Przesyłki. Wszelkie opłaty z tym związane, które mogą zostać doliczone przez Kuriera zgodne z Cennikiem detalicznym danego Kuriera, pokrywa Usługobiorca. Za powyższą opłatę usługobiorca otrzyma fakturę VAT.
6  Wszelkie ewentualne nadpłaty oraz zwroty dokonywane będą przez Usługodawcę poprzez przelanie podlegających zwrotowi kwot na przynależne Usługobiorcy Konto PrePaid lub zwykłym przelewem na nr konta bankowego zleceniobiorcy.
7  Doręczanie przesyłek odbywa się na zasadach określonych odpowiednio w regulaminie usług kuriera wybranego przez Usługobiorcę do wykonania usługi kurierskiej.
8  Przesyłki o wadze do 30 kg doręczane są w systemie door to door. Przesyłki przewyższające wagę 30 kg doręczane są według zapisów regulaminów firm kurierskich.
9  W przypadku braku możliwości doręczenia Przesyłki do Odbiorcy zwracana ona będzie do Usługobiorcy po opłaceniu przez niego dodatkowej opłaty za zwrot zgodnej z Cennikiem detalicznym danego Kuriera. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do automatycznego pokrycia tych kosztów z Konta PrePaid Usługobiorcy lub podczas zwrotu kwoty pobrań. Dalszy ewentualny tryb postępowania z przesyłkami nieodebranymi określają regulaminy poszczególnych Kurierów.

§9 Odbiór i doręczanie Przesyłek z opcją pobrania gotówki przy odbiorze

1. W przypadku Przesyłek z opcją pobrania gotówki przy odbiorze obowiązują limity kwot pobieranych od danego Odbiorcy w ciągu jednego dnia i wynoszą 10 000 zł.
2. W przypadku odmowy zapłaty kwoty pobrania przez Odbiorcę, Przesyłka nie jest mu przekazywana; w takim przypadku Usługodawca zachowuje prawo do wynagrodzenia jak za Przesyłkę doręczoną. O odmowie zapłaty kwoty pobrania przez Odbiorcę Usługodawca poinformuje Usługobiorcę a Usługobiorca zobowiązuje się przekazać do Usługodawcy dalsze dyspozycje odnośnie Przesyłki. Przesyłki dla których nie uda się ustalić dyspozycji zostaną zwrócone do Usługobiorcy na jego koszt. Postanowienia § 8 pkt. 9 stosuje się odpowiednio.
3. Pobranie należności od Odbiorcy za doręczoną Przesyłkę odbywa się tylko i wyłącznie w gotówce.
4. Zwrot kwoty pobrania planowany jest na 1, 3, 7,10,14 lub inną ilość (określoną w momencie składania zlecenia) dni roboczych od dnia doręczenia Przesyłki na rachunek bankowy Usługobiorcy wskazany w momencie składania zlecenia (obowiązuje data przekazania środków z rachunku bankowego Usługodawcy) lub w dniu doręczenia przesyłki na saldo użytkownika (opcja dostępna jedynie dla klientów posiadających konto w serwisie).
5. W przypadku wybrania opcji wpływu środków z pobrania na saldo, pieniądze mogą być od razu wykorzystywane do regulowania zobowiązań w serwisie lub wypłacone w ciągu 10 dni roboczych od  momentu otrzymania dyspozycji wypłaty przez operatora.
6. Odbiorca przesyłki powinien mieć przygotowaną równą kwotę należną kurierowi za usługę pobrania. Kurier nie ma obowiązku wydawania                                                                                                                                                         

7. W przypadku opłacenia przez klienta COD (usługa za pobraniem) kartą płatniczą/blikiem zostanie naliczona opłata dodatkowa wg cennika zawartego na stronie https://www.box-center.pl/cennik . Opłata naliczana jest po rozliczeniu przesyłki w systemie przewoźnika. Opłata dotyczy wyłącznie przesyłek nadanych  za pośrednictwem przewoźnika "DPD" oraz "Fedex". Wysokość dopłaty stanowi określony w cenniku % od uiszczonej przez odbiorcę kwoty zapłaconej bezgotówkowo podczas doręczenia przesyłki pobraniowej.

 

 

§10 Płatność i dokument zakupu

1  Za wykonywane usługi Usługodawca pobiera opłatę, której wartość określa Cennik. Zapłata za usługi dokonywana jest „z góry” za pośrednictwem bezpiecznej platformy płatności internetowych której operatorem jest PayPro S.A. Szczegółowy mechanizm dokonywania płatności, sposób składania reklamacji określa regulamin operatora PayPro S.A. dostępny na stronie :www.przelewy24.pl.
2  Usługobiorca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu oraz wysłanie jej drogą elektroniczną na adres podany podczas składania zamówienia. Dokument wystawiany jest po dokonaniu zapłaty za składane Zamówienie lub po dokonaniu przedpłaty na konto PrePaid.
3  Usługodawca ma prawo na zwiększenie kwoty za usługę na podstawie protokołu otrzymanego od Kuriera, w przypadku gdy Usługobiorca poda nieprawdziwe dane dotyczące przesyłki. Usługobiorca zobowiązany jest wtedy dokonać opłaty w celu uzupełnienia salda na podstawie wezwania Usługodawcy lub też na podstawie wystawionej faktury VAT.
4  Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji złożonego zamówienia generowane są oraz udostępniane Usługobiorcy w formie elektronicznej do wydruku w Panelu Klienta (w przypadku zarejestrowanego Usługobiorcy) jak również przesyłane za pośrednictwem poczty email.
5  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem operatora przelewy24.pl.
6  Zwrot wpłaconych środków odbywa się na podstawie korekty do wystawionego dokumentu sprzedaży. Zwrot dokonywany jest niezwłocznie po przesłaniu Usługodawcy podpisanej kopii korekty w formie papierowej wraz z datą jej podpisania.
7  Zwroty wpłaconych środków dokonywane są na rachunek bankowy Usługobiorcy podany w Panelu Klienta lub podany na fakturze korygującej.

§11 Przedpłata – PrePaid

1. Zwiększenie salda na Koncie PrePaid dokonuje się podczas opłacania zamówienia lub poprzez wpłatę środków w Panelu Klienta w zakładce PrePaid.
2.Konto PrePaid posiada limit zgromadzonych środków. Maksymalne saldo wynosi 5000 PLN.
2. Stan Konta PrePaid uaktualniany jest natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty przez Usługodawcę.
3. Dokonanie zapłaty z Konta PrePaid za składane Zamówienie powoduje natychmiastowe przystąpienie Serwisu do realizacji Zamówienia.
4. Zwrot niewykorzystanych środków z Konta PrePaid następuje po rozwiązaniu Umowy i usunięciu Kont Konta przez Usługodawcę na wskazany przez niego w Panelu Klienta rachunek bankowy.

§12 Przedmioty zabronione

1. Zgodnie z regulaminami Kurierów przesyłanie niektórych przedmiotów za pośrednictwem Usługodawcy jest zabronione. Usługobiorca zobowiązuje się nie przekazywać do spedycji przedmiotów, które znajdują się na listach przedmiotów zabronionych.
2. Listy przedmiotów zabronionych są różne w zależności od Kuriera. Szczegółowa ich zawartość znajduje się w regulaminach firm kurierskich.
3. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia zapisu § 12 ust. 1, w tym w szczególności odpowiedzialność karno-skarbową, w przypadku gdy na skutek wykonywania zleconej przez niego Usługi kurierskiej dojdzie do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

§13  Rozwiązanie umowy i usunięcie konta z Serwisu

1  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie informacji o wypowiedzeniu na adres e-mail odpowiednio Użytkownika lub box-center.pl albo w formie pisemnej na adres właściwy dla korespondencji.
2  Z chwilą upływu okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu a Konto zostaje usunięte z Serwisu.
3  Box-center.pl ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie w rażący sposób postanowienia niniejszego Regulaminu lub do zablokowania Konta Użytkownika ze względu na otrzymane informacje, które dostatecznie uzasadniają, że dany Użytkownik podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu, w którymkolwiek z jego postanowień.
4  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta danych.
5  W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika lub box-center.pl, jak również w przypadku innego wygaśnięcia Umowy, Konto podlega usunięciu wraz z zgromadzonymi na nim Danymi. Użytkownik jest świadomy jednoczesnego bezpowrotnego dla tego Użytkownika usunięcia jego Danych.
6  Usunięcie Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Bazy Kont.
7  Po usunięciu lub zablokowaniu Konta box-center.pl przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Portalu w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:
a) należytego rozliczenia usług zmówionych przez Usługodawcę;
b) należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Usługobiorcy;
c) rozpatrzenia reklamacji.
8. Usunięcie konta nie zwalnia Usługobiorcy z uregulowania należności wobec Usługodawcy.

§14 Klienci abonamentowi

1. Użytkownik ma możliwość zakupu abonamentu na usługi dostępne w Serwisie (Klienci abonamentowi), w takim przypadku płatności za zamówione usług dokonywane są po ich wykonaniu w cyklach rozliczeniowych zgodnie z ust. 4 poniżej.
2. Rejestracja tego rodzaju Użytkowników dokonywana jest pod warunkiem przesłania Usługodawcy kompletu dokumentów firmowych lub też dwóch dokumentów tożsamości w przypadku klientów indywidualnych.
3. Klienci abonamentowi korzystają z usług Serwisu według cen ustalonych z przedstawicielem box-center.pl. Klienci abonamentowi sami dokonują wyboru kuriera, który wykonuje zamówioną usługę przewozu przesyłki.
4. Klienci Abonamentowi zobowiązani są do płatności według terminów zawartych w fakturach VAT. Płatności dokonywane mogą być na podstawie wystawionych faktur VAT jeden, dwa lub cztery razy w ciągu miesiąca, w zależności od ustaleń dokonanych z  przedstawicielem Usługodawcy.
5. Usługodawca ma prawo weryfikować koszty usług w przypadku źle wprowadzonych danych dotyczących przesyłek, które mają wpływ na cenę usługi.
6. Klienci nie mogą zmieniać danych do faktury VAT bez uprzedniego przesłania aktualnych dokumentów rejestrowych bądź dokumentów tożsamości.
7. Klienci abonamentowi akceptują otrzymywanie faktury VAT w wersji elektronicznej.
8. Klienci abonamentowi mają prawo zgłosić zastrzeżenia do wystawionej faktury VAT w ciągu 7 dni od otrzymania tej faktury, co nie zwalnia ich z obowiązku zapłaty w terminie zawartym w fakturze.
9. Reklamacje złożone za uszkodzone lub zagubione przesyłki nie zwalniają z obowiązku zapłaty faktury VAT. Ewentualne uznanie reklamacji, rozliczone zostanie przez Usługodawcę na kolejnej fakturze VAT.
10. W przypadku gdy Usługodawca nie naliczył należnych kosztów wysyłki do danego okresu rozliczeniowego, ma prawo naliczyć je w ciągu kolejnych 3 miesięcy.
11. Brak płatności za daną fakturę VAT w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia powoduje blokadę konta.
12. Usługodawca ma prawo do potrącenia z należności usługobiorcy, kwot z tytułu niezapłaconych faktur VAT za usługi wykonane na rzecz tego Usługobiorcy.
13. Od niezapłaconych faktur VAT naliczane są odsetki w  wysokości 20% rocznie.

§15 Reklamacje

1. Usługobiorca może zgłosić reklamację poprzez wniesienie zgłoszenia reklamacyjnego do Usługodawcy.
2. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie dotyczyło niewłaściwego wykonania Usługi kurierskiej przez Kuriera, Usługodawca podejmie czynności potrzebne do zabezpieczenia praw Usługobiorcy lub osoby przez niego wskazanej względem Kuriera oraz podejmie czynności potrzebne do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu należności związanych z Usługą kurierską, w szczególności przekaże zgłoszenie reklamacyjne Kurierowi celem jego rozpatrzenia.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać zgłoszone w terminie oraz zawierać elementy i dokumenty przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Usługodawca zaleca jednak aby zgłoszenie zostało zgłoszone na protokole reklamacyjnym w terminie 5 dni od daty odbioru Przesyłki w przypadku stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia Przesyłki, oraz 14 dni od daty nadania Przesyłki w przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki lub nie zrealizowania zamówienia oraz zawierało:
3.1  W przypadku opóźnienia doręczenia Przesyłki lub braku doręczenia przesyłki
3.1.1  czytelnie wypełniony protokół reklamacji,
3.1.2  oryginał Listu przewozowego lub Etykiety,
3.1.3  dowód uiszczenia wszelkich opłat i należności względem Usługodawcy,
3.2  W przypadku ubytku lub uszkodzenia Przesyłki dodatkowo:
3.2.1  kopię protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności przedstawiciela Kuriera,
3.2.2  udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości:
3.2.2.1  w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również w przypadku Przesyłek szczególnie wartościowych) lub
3.2.2.2  kalkulacji kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osoby uprawnione do reprezentacji – w przypadku producentów lub
3.2.2.3  faktury za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana,
3.2.2.4  udokumentowaną kwotę roszczenia,
3.2.2.5  wykaz załączonych dokumentów.
4. Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego w serwisie box-center.pl lub w formie pisemnej na adres:
F.T.H.U. PAWTRADE PAWEŁ FIRLIT, ul. Kopernika 44a, 37-100 Łańcut.
5. Spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu box-center.pl należy przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.box-center.pl.
6. Roszczenia Usługobiorcy wobec Usługodawcy z tytułu zawieranej umowy przedawniają się z upływem roku. Termin przedawnienia zaczyna biec: w wypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki - od dnia dostarczenia przesyłki; w wypadku całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem - od dnia, w którym przesyłka miała być dostarczona; we wszystkich innych wypadkach - od dnia wykonania zlecenia.
7. Na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zaś ustawy prawo przewozowe oraz ustawy prawo pocztowe, nadawcy oraz odbiorcy (adresatowi), przysługuje także prawo złożenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń bezpośrednio od Kuriera.

§16 Wymagania techniczne

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się serwis box-center.pl są następujące:
1.1  połączenie z siecią Internet
1.2  przeglądarka internetowa
1.3  Internet Explorer w wersjach 7.0 i wyższych
1.4  Opera w wersjach 9.0 i wyższych
1.5  Firefox w wersjach 3.0 i wyższych
1.6  Chrome w wersjach 5.0 i wyższych.2.
2. Według najlepszej wiedzy Usługodawcy możliwa jest również współpraca z systemem teleinformatycznym za pośrednictwem innych przeglądarek niż wymienionych w pkt 1 lit. b, jednakże jedynie powyższe przeglądarki objętą są zapewnieniem Usługodawcy prawidłowego działania systemu teleinformatycznego.

§17 Postanowienia końcowe

1. Strony związane są treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia Zamówienia.
2. Regulamin może ulec zmianie.
3.  Dokonanie zmiany Regulaminu przez Usługodawcę nie jest skuteczne wobec Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, chyba że obydwie strony wyrażą zgodę na stosowanie do tej umowy aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu.
4. W przypadku Klientów abonamentowych, Usługodawca poinformuje o treści zmian Regulaminu w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Usługobiorca nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres elektroniczny. Jednocześnie Usługobiorca zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.
5. W sprawach nieuregulowanych wprost w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo przewozowe.
6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 2014-09-01

Aktualności

zobacz archiwum